70+ Câu lệnh Chat GPT thực chiến cho dân SEO

by

in
Compile a list of ten long-tail keywords related to [TOPIC].
=>Biên soạn danh sách mười từ khóa đuôi dài liên quan đến [chủ đề].
Create a blog post with the title ’10 Tips for Using Chat GPT to Improve SEO.’
=>Tạo một bài đăng trên blog với các mẹo tiêu đề10 để sử dụng trò chuyện GPT để cải thiện SEO. ‘
Make a list of the top five common SEO mistakes and how to avoid them.
=>Lập danh sách năm sai lầm SEO phổ biến hàng đầu và cách tránh chúng.
Create a case study detailing how Chat GPT assisted a client in improving their search engine rankings.
=>Tạo một nghiên cứu trường hợp chi tiết cách trò chuyện GPT hỗ trợ khách hàng cải thiện thứ hạng công cụ tìm kiếm của họ.
Make a list of five Chat GPT tools that SEOs should use.
=>Lập danh sách năm công cụ GPT trò chuyện mà SEO nên sử dụng.
Create a tutorial on how to generate Meta descriptions with Chat GPT.
=>Tạo một hướng dẫn về cách tạo các mô tả meta với trò chuyện GPT.
Make a list of five Chat GPT features that can aid in on-page optimization.
=>Lập danh sách năm tính năng GPT trò chuyện có thể hỗ trợ tối ưu hóa trên trang.
Generate a list of related keywords for [TOPIC]
=>Tạo danh sách các từ khóa liên quan cho [Chủ đề]
Identify long-tail keywords for [TOPIC] content optimization
=>Xác định các từ khóa đuôi dài để tối ưu hóa nội dung [chủ đề]
Find top-performing keywords for [TOPIC]
=>Tìm các từ khóa hoạt động hàng đầu cho [Chủ đề]
Create meta descriptions and title tags for [TOPIC]
=>Tạo mô tả meta và thẻ tiêu đề cho [Chủ đề]
Find opportunities for internal linking related to [TOPIC]
=>Tìm cơ hội liên kết nội bộ liên quan đến [Chủ đề]
Generate ideas for blog posts and article topics on [TOPIC]
=>Tạo ý tưởng cho các bài viết trên blog và chủ đề bài viết về [Chủ đề]
Research industry-specific terminology for use in [TOPIC] content
=>Nghiên cứu thuật ngữ dành riêng cho ngành công nghiệp để sử dụng trong nội dung [chủ đề]
Find authoritative websites to acquire backlinks for [TOPIC] content
=>Tìm các trang web có thẩm quyền để có được liên kết ngược cho nội dung [chủ đề]
Generate a list of LSI keywords for [TOPIC]
=>Tạo danh sách các từ khóa LSI cho [Chủ đề]
Create an XML sitemap example related to [TOPIC]
=>Tạo một ví dụ về trang web XML liên quan đến [Chủ đề]
Research the best meta tags for [TOPIC]
=>Nghiên cứu các thẻ meta tốt nhất cho [chủ đề]
Find keywords with low competition for [TOPIC]
=>Tìm các từ khóa với sự cạnh tranh thấp cho [Chủ đề]
Create a list of synonyms for [TOPIC] keywords
=>Tạo một danh sách các từ đồng nghĩa cho [chủ đề] từ khóa
Research the best internal linking structure for [TOPIC] content
=>Nghiên cứu cấu trúc liên kết nội bộ tốt nhất cho nội dung [chủ đề]
Generate a list of questions people ask about [TOPIC]
=>Tạo danh sách các câu hỏi mà mọi người hỏi về [Chủ đề]
Create a list of the best alt tags for images related to [TOPIC]
=>Tạo một danh sách các thẻ ALT tốt nhất cho hình ảnh liên quan đến [Chủ đề]
Create a list of related subtopics for [TOPIC]
=>Tạo một danh sách các chủ đề phụ liên quan cho [Chủ đề]
Find the best time to publish content related to [TOPIC]
=>Tìm thời gian tốt nhất để xuất bản nội dung liên quan đến [Chủ đề]
Research the best external linking strategies for [TOPIC]
=>Nghiên cứu các chiến lược liên kết bên ngoài tốt nhất cho [Chủ đề]
Find the most popular tools used for [TOPIC] SEO
=>Tìm các công cụ phổ biến nhất được sử dụng cho [chủ đề] SEO
Create a list of potential influencers for [TOPIC]
=>Tạo một danh sách những người có ảnh hưởng tiềm năng cho [chủ đề]
Research the best schema markup for [TOPIC]
=>Nghiên cứu đánh dấu lược đồ tốt nhất cho [Chủ đề]
Find the best header tags for [TOPIC] content
=>Tìm các thẻ tiêu đề tốt nhất cho nội dung [chủ đề]
Create a list of potential link-building opportunities for [TOPIC]
=>Tạo một danh sách các cơ hội xây dựng liên kết tiềm năng cho [chủ đề]
Research the best anchor text for [TOPIC] backlinks
=>Nghiên cứu văn bản neo tốt nhất cho [Chủ đề] Backlinks
Find the best keywords for [TOPIC] PPC campaigns
=>Tìm các từ khóa tốt nhất cho các chiến dịch PPC [Chủ đề]
Create a list of potential guest blogging opportunities for [TOPIC]
=>Tạo một danh sách các cơ hội viết blog cho khách tiềm năng cho [chủ đề]
Research the best local SEO strategies for [TOPIC]
=>Nghiên cứu các chiến lược SEO địa phương tốt nhất cho [Chủ đề]
Find the best keywords for [TOPIC] voice search optimization
=>Tìm các từ khóa tốt nhất cho [chủ đề] Tối ưu hóa tìm kiếm bằng giọng nói
Research the best analytics tools for [TOPIC] website performance
=>Nghiên cứu các công cụ phân tích tốt nhất cho [Chủ đề] Hiệu suất trang web
List the best keywords for [TOPIC] featured snippets
=>Liệt kê các từ khóa tốt nhất cho [chủ đề]
Create a list of potential partnerships for [TOPIC]
=>Tạo một danh sách các quan hệ đối tác tiềm năng cho [Chủ đề]
Research the best tactics for [TOPIC] mobile optimization
=>Nghiên cứu các chiến thuật tốt nhất cho [chủ đề] tối ưu hóa di động
Find the best keywords for [TOPIC] video optimization
=>Tìm các từ khóa tốt nhất để tối ưu hóa video [chủ đề]
Research the best tactics for [TOPIC] e-commerce optimization. Provide keyword clusters.
=>Nghiên cứu các chiến thuật tốt nhất cho [chủ đề] Tối ưu hóa thương mại điện tử. Cung cấp các cụm từ khóa.
Find the best keywords for [TOPIC]
=>Tìm từ khóa tốt nhất cho [Chủ đề]
Create a list of potential affiliate marketing opportunities for [TOPIC]
=>Tạo một danh sách các cơ hội tiếp thị liên kết tiềm năng cho [Chủ đề]
What are the best affiliate marketing websites for [TOPIC]
=>Các trang web tiếp thị liên kết tốt nhất cho [chủ đề] là gì
What are the best tactics for [TOPIC] international SEO
=>Chiến thuật tốt nhất cho [chủ đề] SEO quốc tế là gì
Find the best keywords for [TOPIC] AMP optimization
=>Tìm các từ khóa tốt nhất cho [chủ đề] Tối ưu hóa amp
Create a list of potential podcast or podcast guest opportunities for [TOPIC]
=>Tạo một danh sách các cơ hội khách tiềm năng hoặc cơ hội khách cho [chủ đề]
Research the best tactics for [TOPIC] Google My Business optimization
=>Nghiên cứu các chiến thuật tốt nhất cho [chủ đề] Google Tối ưu hóa doanh nghiệp của tôi
Find the best keywords for [TOPIC] social media optimization
=>Tìm các từ khóa tốt nhất cho [chủ đề] Tối ưu hóa phương tiện truyền thông xã hội
Find popular content topics related to [TOPIC]
=>Tìm các chủ đề nội dung phổ biến liên quan đến [Chủ đề]
Research the best SEO tactics for [TOPIC] and provide actionable steps
=>Nghiên cứu các chiến thuật SEO tốt nhất cho [chủ đề] và cung cấp các bước có thể hành động
Create a list of potential video series or webinar ideas related to [TOPIC]
=>Tạo một danh sách các loạt video tiềm năng hoặc ý tưởng hội thảo trên web liên quan đến [Chủ đề]
Research competitor strategies related to [TOPIC]
=>Các chiến lược của đối thủ cạnh tranh liên quan đến [Chủ đề]
Find canonical tag examples related to [TOPIC]
=>Tìm các ví dụ về thẻ kinh điển liên quan đến [Chủ đề]
Create an example keyword list targeting multiple geographic locations for [TOPIC]
=>Tạo một danh sách từ khóa ví dụ nhắm mục tiêu nhiều vị trí địa lý cho [Chủ đề]
Generate keyword ideas targeting different stages of the customer purchase funnel for [TOPIC]
=>Tạo ý tưởng từ khóa nhắm mục tiêu các giai đoạn khác nhau của kênh mua hàng của khách hàng cho [Chủ đề]
Identify industry hashtags related to [TOPIC].
=>Xác định các hashtag công nghiệp liên quan đến [chủ đề].
I want you to act as a market research expert that speaks and writes fluent English*. Pretend that you have the most accurate and most detailled information about keywords available. Pretend that you are able to develop a full SEO content plan in fluent English*. I will give you the target keyword “[Your Keyword]”. From this keyword create a markdown table with a keyword list for an SEO content strategy plan on the topic “[Your Keyword]”. Cluster the keywords according to the top 10 super categories and name the super category in the first column called keyword cluster. Add in another column with 7 subcategories for each keyword cluster or specific long-tail keywords for each of the clusters. List in another column the human searcher intent for the keyword. Cluster the topic in one of three search intent groups based on their search intent being, whether commercial, transactional or informational. Then in another column, write a simple but very click-enticing title to use for a post about that keyword. Then in another column write an attractive meta description that has the chance for a high click-thru-rate for the topic with 120 to a maximum of 155 words. The meta description shall be value based, so mention value of the article and have a simple call to action to cause the searcher to click. Do NOT under any circumstance use too generic keyword like introduction or conclusion or tl:dr. Focus on the most specific keywords only. Do not use single quotes, double quotes or any other enclosing characters in any of the columns you fill in. Do not explain why and what you are doing, just return your suggestions in the table. The markdown table shall be in English* language and have the following columns: keyword cluster, keyword, search volume, difficult of keyword, search intent, title, meta description. Here is the keyword to start again: “[Your Keyword]”
=>Tôi muốn bạn hoạt động như một chuyên gia nghiên cứu thị trường nói và viết tiếng Anh trôi chảy*. Giả vờ rằng bạn có thông tin chính xác và bị hủy hoại nhất về các từ khóa có sẵn. Giả vờ rằng bạn có thể phát triển một kế hoạch nội dung SEO đầy đủ bằng tiếng Anh trôi chảy*. Tôi sẽ cung cấp cho bạn từ khóa đích “[Từ khóa của bạn]”. Từ từ khóa này, hãy tạo bảng đánh dấu với danh sách từ khóa cho gói chiến lược nội dung SEO về chủ đề “[từ khóa của bạn]”. Cụm các từ khóa theo 10 loại siêu hạng hàng đầu và đặt tên cho danh mục siêu trong cột đầu tiên được gọi là cụm từ khóa. Thêm vào một cột khác với 7 danh mục con cho mỗi cụm từ khóa hoặc từ khóa đuôi dài cụ thể cho mỗi cụm. Liệt kê trong một cột khác, người tìm kiếm của con người có ý định từ khóa. Phân cụm chủ đề trong một trong ba nhóm ý định tìm kiếm dựa trên mục đích tìm kiếm của họ, cho dù là thương mại, giao dịch hay thông tin. Sau đó, trong một cột khác, viết một tiêu đề đơn giản nhưng rất nhấp để sử dụng cho một bài viết về từ khóa đó. Sau đó, trong một cột khác viết một mô tả meta hấp dẫn có cơ hội cho tỷ lệ nhấp chuột cao cho chủ đề với 120 đến tối đa là 155 từ. Mô tả meta sẽ dựa trên giá trị, vì vậy hãy đề cập đến giá trị của bài viết và có một cuộc gọi hành động đơn giản để khiến người tìm kiếm nhấp chuột. Không trong bất kỳ trường hợp nào sử dụng từ khóa quá chung chung như Giới thiệu hoặc Kết luận hoặc TL: DR. Chỉ tập trung vào các từ khóa cụ thể nhất. Không sử dụng trích dẫn đơn, trích dẫn kép hoặc bất kỳ ký tự nào khác trong bất kỳ cột nào bạn điền vào. Không giải thích tại sao và những gì bạn đang làm, chỉ cần trả lại đề xuất của bạn trong bảng. Bảng đánh dấu phải bằng ngôn ngữ tiếng Anh* và có các cột sau: cụm từ khóa, từ khóa, khối lượng tìm kiếm, khó khăn của từ khóa, ý định tìm kiếm, tiêu đề, mô tả meta. Đây là từ khóa để bắt đầu lại: “[Từ khóa của bạn]”
“Prompt: Identify 10 SEO keywords related to [topic]”.
=>”Lời nhắc: Xác định 10 từ khóa SEO liên quan đến [Chủ đề]”.
“Create a list of 5 SEO keywords related to this product description [product description].”
=>”Tạo danh sách 5 từ khóa SEO liên quan đến mô tả sản phẩm này [Mô tả sản phẩm].”
“Provide a list of 5 frequently asked questions in relation to [Keyword].”
=>”Cung cấp danh sách 5 câu hỏi thường gặp liên quan đến [từ khóa].”
“Discover the top 5 SEO keyword strategies for [topic]”
=>”Khám phá 5 chiến lược từ khóa SEO hàng đầu cho [chủ đề]”
“Organize the search intent (informational, commercial or transactional) for these keywords in a table: [keywords]”
=>”Tổ chức ý định tìm kiếm (thông tin, thương mại hoặc giao dịch) cho các từ khóa này trong bảng: [Từ khóa]”
“Cluster the following keywords (add a core topic for each group) based on their semantic relevance: [keywords]”
=>”Cụm các từ khóa sau (thêm một chủ đề cốt lõi cho mỗi nhóm) dựa trên sự liên quan ngữ nghĩa của chúng: [từ khóa]”
“Generate attention-grabbing blog post titles related to the following list of SEO keywords: [keywords]”
=>”Tạo các tiêu đề bài đăng trên blog thu hút sự chú ý liên quan đến danh sách các từ khóa SEO sau: [Từ khóa]”
“Generate five blog post title ideas that are specific to [audience] and pertain to the keyword [keyword]”
=>”Tạo năm ý tưởng tiêu đề bài đăng trên blog dành riêng cho [đối tượng] và liên quan đến từ khóa [từ khóa]”
“Revise the blog post title [title] to be more attention-grabbing.”
=>”Sửa đổi tiêu đề bài đăng trên blog [Tiêu đề] để thu hút sự chú ý hơn.”
“Write 3 examples of alternative blog post titles with higher CTR for [topic].”
=>”Viết 3 ví dụ về các tiêu đề bài đăng trên blog thay thế với CTR cao hơn cho [chủ đề].”
“Topic: [topic]… For the above topic, give examples that challenge the commonly accepted ideas.. Generate an outline for thought-provoking content that challenges assumptions.”
=>”Chủ đề: [Chủ đề] … Đối với chủ đề trên, hãy đưa ra các ví dụ thách thức các ý tưởng thường được chấp nhận .. tạo ra một phác thảo cho nội dung kích thích tư duy thách thức các giả định.”

Comments

One response to “70+ Câu lệnh Chat GPT thực chiến cho dân SEO”

  1. Outstanding!searc h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *